Umowa Użytkownika

Niniejsza Umowa jest publiczną ofertą (propozycją) usług PETCARGO Sp. z o.o. (Petcargo LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Petcargo"; dalej "Wykonawca"), skierowaną do nieograniczonego grona osób w celu dokonania akceptacji (przyjęcia) warunków Umowy.

Niniejsza Umowa została zawarta w formie elektronicznej i zawiera wszystkie istotne warunki, akceptacja (przyjęcie), której nadaje Umowie wiążącą moc prawną zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, co jest równoznaczne z umową zawartą na piśmie bez podpisywania przez strony i bez wskazania osoby, która zatwierdziła akceptację (przyjęcie) Umowy.

Akceptacją warunków Umowy uznaje się wykonanie przez Klienta konkretnych działań (działań mających na celu spełnienie warunków Umowy), pod którymi rozumie się płatność za usługi wykonawcy w sposób przewidziany w Umowie. Od tego momentu akceptacja (przyjęcie) Umowy jest uważana za kompletną, bez żadnych wyjątków i/lub zastrzeżeń. Częściowa akceptacja (przyjęcie) warunków Umowy jest niedozwolone.

Przed zaakceptowaniem warunków Umowy, a mianowicie do momentu złożenia Zamówienia i zapłaty za Usługi Wykonawcy, każda osoba jest zobowiązana do zapoznania się z warunkami umowy. Jeśli osoba nie przeczytała, nie zrozumiała lub nie zgadza się z warunkami Umowy, nie musi potwierdzać zamówienia i płacić za Usługi Wykonawcy. Przy tym Klient gwarantuje, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, Klient jest osobą w pełni sprawną, co pozwala mu na samodzielne zawarcie transakcji poprzez nabycie w nich odpowiednich praw i obowiązków, rozporządzanie swoim majątkiem, a także ponoszenie odpowiedzialności przewidzianej przez prawo.

Terminy i definicje

W niniejszej Umowie stosuje się następujące terminy i definicje:

Strona

Programowo-sprzętowy kompleks, za pomocą którego Wykonawca świadczy Usługi hostowane w Internecie pod adresem sieciowym https://petcargo.com.ua

Messenger Kompleks oprogramowania Whatsapp, Telegram, Viber lub Facebook do przesyłania tekstowych, audio i wideo wiadomości
Usługi Kompleks uzgodnionych Umową działań Wykonawcy na zlecenie Klienta na zasadzie odwetu.
Zamówienie Utworzone za pośrednictwem Strony lub Messengera i uzgodnione przez Klienta i Wykonawcą zadanie na świadczenie przez Wykonawcę Usług, odzwierciedlające wymagania Klienta dotyczące zamówionych Usług.

 

Wszystkie inne terminy i definicje występujące w tekście Umowy są interpretowane przez Strony zgodnie z prawem Ukrainy i obowiązującymi w Internecie zwykłymi zasadami interpretacji odpowiednich terminów.

 1. Przedmiot Umowy

1.1. Klient zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta zgodnie z zamówieniem na warunkach niniejszej Umowy.

1.2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca świadczy następujące Usługi:

1.2.1. Organizacja transportu zwierząt.

1.2.2. Organizacja badań krwi zwierzęcia na obecność przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

1.2.3. Organizacja tymczasowego pobytu zwierzęcia

1.2.4. Dodatkowe prace nad przygotowaniem dokumentów do przewozu zwierzęcia.

1.2.5. Zapewnienie boksu transportowego do przewozu.

1.3. Opis Usług, rodzaje prac, a także ich sposób wykonania są podane na stronach zamówienia konkretnych Usług na Stronie.

1.4. Świadczenie Usług dodatkowych, które nie są określone w punkcie 1.2 Umowy, a także świadczenie Usług, które nie są przewidziane w Zamówieniu, odbywa się po uzgodnieniu z Wykonawcą.

 1. Prawa i obowiązki stron

2.1. Wykonawca zobowiązuje się:

2.1.1. Świadczyć Usługi jakościowo.

2.1.2. Świadczyć Usługi w terminie i zgodnie z cenami wskazanymi w uzgodnionym przez Klienta i Wykonawcę zamówieniu.

2.1.3. Przestrzeganie wymogów ustawodawczych odpowiednich krajów, na terytorium których są świadczone Usługi zgodnie z niniejszą Umową.

2.1.4. Niezwłocznie informować Klienta o stwierdzeniu ewentualnych niekorzystnych dla Klienta skutków spełnienia wymagań wyrażonych w zamówieniu lub innych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość Usług lub stwarzać niemożność świadczenia Usług w terminie i do czasu otrzymania od Klienta nakazu zawieszenia świadczenia Usług.

2.1.5. Po wykonaniu usług na zamówienie, wysłać klientowi powiadomienie o zakończeniu świadczenia usług w taki sam sposób, jak przy uzgodnieniu wniosku, a także dodatkowo dowolnym dogodnym kanałem komunikacji. Zamówienie jest uznawane za wykonane, a usługa jest w pełni świadczona, jeśli w ciągu 3 dni od powiadomienia Klient nie oświadcza inaczej.

2.2. Klient zobowiązuje się:

2.2.1. Niezwłocznie potwierdzić Zamówienie i zapłacić za Usługi w sposób i na warunkach niniejszej Umowy.

2.2.2. Być w stanie komunikować się z Wykonawcą przez cały okres świadczenia Usług. Terminowo i w pełni odpowiadać na pytania Wykonawcy związane z realizacją Zamówienia.

2.2.3. Nie naruszać wymagań weterynaryjnych i innych przepisów podczas tworzenia Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za zlecenia Wykonawcy wskazane w Zamówieniu, które wiąże się z podaniem nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych lub naruszeniem praw własności osób trzecich. Zrekompensować dodatkowe koszty Wykonawcy za uregulowanie spraw prawnych i opiekę weterynaryjną zwierząt w przypadku ich wystąpienia, zgodnie z paragonami.  

2.2.4. Dostarczyć Wykonawcy wszystkie dokumenty niezbędne do świadczenia Usług, materiały, informacje.

2.2.5. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przygotowania zwierzęcia do przeprowadzki, lotu.

2.3. Wykonawca ma prawo:

2.3.1. Nie przystąpić do świadczenia Usług, a już świadczone Usługi zawiesić w przypadku, gdy Klient narusza swoje zobowiązania określone w niniejszej Umowie, co stwarza przeszkody w realizacji Umowy przez Wykonawcę.

2.3.2. Samodzielne określać środki i metody świadczenia Usług.

2.3.3. Żądać od Klienta informacji i materiałów niezbędnych do pomyślnego świadczenia Usług.

2.3.4. Odmówić Klientowi realizacji wymagań, które nie są przewidziane w Usługach. Wszystkie dodatkowe wymagania dotyczące Usług są realizowane według uznania Wykonawcy.

2.3.5. Odmówić klientowi zmiany uzgodnionego Zamówienia, chyba że wymóg zmiany przez Klienta jest uzasadniony i argumentowany.

2.3.6. Jeśli jest to konieczne, aby zachować zdrowie zwierzęcia, samodzielnie podejmować decyzję i zwróć się o pomoc weterynaryjną do specjalisty. Informowanie Klienta odbywa się po uzgodnionych w Zamówieniu kanałach komunikacyjnych w jak najkrótszym czasie.

2.3.7. Nie odpowiadać na zapytania Klienta dotyczące przebiegu świadczenia Usług, jeżeli takie zapytania będą wysyłane więcej niż 1 (raz) w ciągu 24 godzin, chyba że uzgodniono inaczej w Zamówieniu.

2.3.8. Zwiększać okres świadczenia usług i ich koszt przy wprowadzaniu przez Klienta zmian w Zamówieniu już otrzymanym przez Wykonawcę.

2.4. Klient ma prawo:

2.4.1. Proponować zmiany w uzgodnionym Zamówieniu, jeśli wymóg Klienta jest wyraźnie zmotywowany.

2.4.2. Po świadczeniu Usług uzyskać potwierdzające dokumenty księgowe.

2.4.3. Po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą i uiszczeniu ewentualnych kosztów Wykonawcy, dokonywać korekt w Zamówieniu.

2.4.4. Żądać od Wykonawcy informacji o postępie świadczenia Usług, ale nie częściej niż 1 (raz) razy w ciągu 24 godzin, o ile nie przewidziano inaczej w Zamówieniu.

 1. Kolejność składania Zamówienia

3.1. Świadczenie Usług przez Wykonawcę odbywa się na podstawie danych wskazanych przez Klienta w Zamówieniu.

3.2. Klient określa rodzaj Usług, które zostaną dokonane przez Wykonawcę w procesie komunikacji z kierownikiem Wykonawcy. Po negocjacjach menedżer przygotowuje Zamówienie do wzajemnego uzgodnienia. Przesyłka i podpisanie Zamówienia odbywa się w formie elektronicznej. Zamówienie dostarczone z komentarzami Klienta i Wykonawcy "Warunki uzgodnione" uznaje się za odpowiednio podpisane i uzgodnione.

3.3. Zamówienie musi zawierać pełne i prawdziwe dane kontaktowe niezbędne do współpracy Wykonawcy i Klienta.

3.4. Wykonawca świadczy Usługi przewidziane w Zamówieniu, po otrzymaniu całej wartości Usług od Klienta, o ile nie przewidziano inaczej w Zamówieniu.

3.5. Wykonawca określa podstawowe wymagania dotyczące Usług, a także niezbędne informacje dla prawidłowego świadczenia Usług.

3.6. Wymagania dotyczące Usług muszą być realizowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

3.7. Klient rozumie i akceptuje, że świadczenie Usług i współpraca Klienta z Wykonawcą będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami i danymi kontaktowymi wskazanymi przez Klienta w Zamówieniu. Używane przy negocjowaniu Zamówienia konto Klienta w komunikatorze, e-mailu, jest spersonalizowane i nieodłącznie związane z Klientem. Klient jest zobowiązany do niedopuszczenia do korzystania z tego konta przez osobę trzecią.

3.8. Przesyłając uzgodnione Zamówienie do Wykonawcy, Klient zgadza się, że podane w zamówieniu informacje są jego wolą w formie, w jakiej są odbierane i postrzegane przez Wykonawcę. Zamówienie jest przyjmowane przez Wykonawcę w formie "tak jak jest". Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieścisłości i niekompletność podanych w Zamówieniu danych. Wszelkie dodatkowe wymagania, które nie zostały uwzględnione w Zamówieniu mogą być uzgodnione z Wykonawcą oddzielnie i są realizowane według uznania Wykonawcy.

3.9. Kończy proces składania Zamówienia płatność za Usługi obliczona na podstawie rodzaju wybranych przez Klienta Usług w sposób i na warunkach Umowy.

 1. PROCEDURA WYKONYWANIA I ODBIERANIA USŁUGI

4.1. Wykonawca rozpoczyna świadczenie Usług od momentu otrzymania Zamówienia i zapłaty za Usługi.

4.2. Zwierzęta przekazywane Wykonawcy muszą być szczepione zgodnie z przepisami weterynaryjnymi. Szczepienia i procedury przeprowadzone przez zwierzę powinny być wyświetlane w towarzyszących dokumentach weterynaryjnych.

4.3. Zwierzęta przekazywane do dostawy lub do tymczasowego utrzymania muszą być zdrowe, aktywne i czyste, chyba że przewidziano inaczej. Wykonawca przekazuje Klientowi raport o świadczeniu Usług nie później niż 3 (trzy) dni roboczych od daty faktycznego wykonania Zamówienia.

4.4. Termin świadczenia Usług może ulec zmianie przez Wykonawcę jednostronnie, w zależności od złożoności wymagań dotyczących Usługi wyrażonych przez Klienta w zamówieniu.

4.5. O ile nie określono inaczej, Wykonawca przekazuje Klientowi raport o świadczeniu Usług nie później niż 3 (trzy) dni roboczych od daty faktycznego wykonania Zamówienia.

4.6. W przypadku skierowania przez Klienta uzasadnionej reklamacji, strony zobowiązane są w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania jej przez Wykonawcę do ustalenia wykazu wad świadczonych przez Wykonawcę Usług. 

4.7. Wynik świadczenia Usług jest przekazywany Klientowi, świadczenie Usług jest uznawane za zakończone, po odpowiednim potwierdzeniu przez Klienta, a w przypadku, gdy w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych po wysłaniu do Klienta wyniku świadczenia Usług nie ma uzasadnionej odmowy Klienta, wysłany do uzgodnienia wynik Usług jest uznawany za zaakceptowany przez Klienta.

 1. WARUNKI FINANSOWE

5.1. Ceny Usług są ustalane przez Wykonawcę i podane w Zamówieniu. 

5.2. Podane ceny Usług nie zawierają podatku VAT.

5.3. W ostatecznym koszcie Usług, na życzenie Klienta, można uwzględnić dopłatę za pilność. 

5.4. Klient płaci za Usługi w trybie 100% zaliczki w wysokości podanej w Zamówieniu.

5.5. W przypadku, gdy zakres wymagań w Zamówieniu przekracza standardowy zakres pracy Wykonawcy w danej Usłudze, Wykonawca, w porozumieniu z Klientem, wystawia dodatkową fakturę na zapłatę.

5.6. Metody płatności za Usługi Wykonawcy są wymienione na Stronie.

5.7. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Klientem są wykonywane w ukraińskich UAH.

5.8. Ceny Usług mogą ulec zmianie przez Wykonawcę jednostronnie, przy czym cena zamówionych Usług nie ulega zmianie.

5.9. W przypadku, gdy zadanie dostarczone przez Klienta w Zamówieniu okaże się niezrealizowane, Wykonawca zwróci Klientowi koszt zapłaconej Usługi pomniejszonej o koszt faktycznie świadczonych przez Wykonawcę Usług (jeśli takie zostały zrealizowane).

 1. CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

6.1. Klient zgadza się, że nie jest uprawniony do wykonywania czynności mających na celu:

6.1.1. Korzystanie z Usług w jakimkolwiek nielegalnym lub zabronionym celu.

6.1.2. Wprowadzenie kogoś w błąd poprzez przywłaszczenie sobie cudzego mienia lub uzyskanie Usług Wykonawcy lub innych działań, w celu umyślnego spowodowania szkody dla Wykonawcy i/lub osób trzecich lub w chciwych celach.

 1. Odpowiedzialność stron

7.1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Wykonawca i Klient są odpowiedzialni zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

7.2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy, Wykonawca gwarantuje pełny zwrot kosztów Klientowi.

7.3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje Klienta dotyczące jakości i innych okoliczności, które są poza kompetencją Wykonawcy, w tym, ale nie ograniczając się, za przełożenie daty świadczenia Usług z powodu awarii, opóźnień linii lotniczych zaangażowanych w proces dostarczania zwierzęcia, krytycznych zmian temperatury, działań pracowników instytucji państwowych, a także bezprawnych działań osób trzecich. W części transportu lotniczego zwierzęcia odpowiedzialność Wykonawcy pokrywa się z odpowiedzialnością linii lotniczych, która przewozi to zwierzę.

7.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo przewożonych zwierząt. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymogów weterynaryjnych, transportowych i innych przepisów dotyczących transportu zwierząt.

7.5. W przypadkach, gdy wynik świadczonych przez Wykonawcę Usług na zlecenie Klienta narusza prawa osób trzecich, a takie naruszenie jest spowodowane materiałami dostarczonymi przez Klienta lub bezpośrednimi instrukcjami Klienta, odpowiedzialność i odszkodowanie, a także inne negatywne konsekwencje takich naruszeń, są nakładane na Klienta, przy czym Klient zobowiązuje się niezwłocznie wejść w spór zamiast Wykonawcy lub po stronie Wykonawcy, a także zrekompensować Wykonawcy wszelkie koszty związane z tymi sporami, w tymwszelkie koszty sądowe, mandaty, kary na podstawie orzeczeń sądowych osób trzecich.

7.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku choroby zwierzęcia, powstałej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub w wyniku stresu u zwierzęcia spowodowanego zmianą sytuacji, separacją, obciążeniem emocjonalnym.

7.7. Klient zobowiązuje się do zrekompensowania Wykonawcy wszelkich strat i kosztów wynikających z naruszenia przez Klienta niniejszej Umowy, wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub wyrządzenia szkód osobom trzecim.

7.8. O ile nie zaznaczono inaczej we wniosku, obowiązkiem Wykonawcy jest domyślnie 4000 hrywien przy transporcie kotów i 8000 hrywien przy transporcie psów, 3000 hrywien przy transporcie wszystkich innych gatunków zwierząt

7.9. Wykonawca zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że wynik przeprowadzonych badań krwi spełni oczekiwania Klienta.

7.10. W żadnym wypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, podatkowe i inne straty, utracone zyski i inne szkody związane z otrzymaniem Usług Wykonawcy.

7.11. Klient samodzielnie ponosi odpowiedzialność za kompletność, aktualność informacji przekazanych Wykonawcy oraz stan zdrowia przekazywanego zwierzęcia.

7.12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie terminu realizacji prac na podstawie obiektywnych przyczyn przedłużenia takiego terminu, ani za wszelkie inne przyczyny wpływające na okres bez woli Wykonawcy.

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Rozstrzyganie wszelkich sporów między Klientem a Wykonawcą jest możliwe po skierowaniu zgłoszenia Klienta na adres e-mail petcargo.office@gmail.com.

8.2. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie w ciągu 72 godzin od jego otrzymania.

8.3. Spory, które nie zostały rozstrzygnięte między Wykonawcą a Klientem za obopólną zgodą, podlegają rozwiązaniu w drodze nakazu roszczenia, a jeśli nie zostaną rozwiązane w sądzie zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

8.4. Spory między Wykonawcą a Klientem są rozstrzygane w sądzie według lokalizacji Wykonawcy.

 1. PRYWATNOŚĆ

9.1. Podając swoje dane osobowe, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie,

przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych wyłącznie w ramach ustawodawstwa Ukrainy "O ochronie danych osobowych " z dnia 01.06.2010 r. nr 2297-VI do celów i w ramach niniejszej Umowy.

9.2. Celem zbierania danych osobowych jest utrzymanie komunikacji irealizacja Zamówienia.

9.3. Podając swoje dane osobowe, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej i messengerów .

 1. SIŁA WYŻSZA

10.1. W przypadku działania siły wyższej należy rozumieć takie zjawiska, które są poza kontrolą stron i w przypadku których spełnienie zobowiązań niniejszej Umowy staje się niemożliwe.

10.2. W przypadku wystąpienia sytuacji siły wyższej i uniemożliwienia stronom terminowego wykonania zobowiązań, strony znajdujące się w takich ekstremalnych warunkach są zwolnione z wykonywania obowiązków do czasu rozwiązania wspomnianych warunków siły wyższej, pod warunkiem, że strona narażona na działanie siły wyższej niezwłocznie powiadomi drugą stronę o tym zdarzeniu ze szczegółowym opisem tych warunków.

 1. TOWARZYSZĄCE WARUNKI

11.1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie do regulowania relacji świadczonych przez Wykonawcę Usług Klientowi.

11.2. W wyraźnie przewidzianych w Zamówieniu przypadkach, przy zamówieniu niektórych Usług Wykonawcy, Usługi mogą być świadczone bezpłatnie.

11.3. Informacje na temat aktualnych wymagań weterynaryjnych i celnych są dostępne na życzenie bezpłatnie.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

12.1. Klient ma prawo zamieszczać informacje o otrzymanych Usługach tylko za zgodą Wykonawcy.

12.2. Terminy, koszty, kolejność wykonywania usług, dokumenty towarzyszące i formularze wykorzystywane przy świadczeniu Usług stanowią wartość komercyjną dla Wykonawcy, a takie informacje nie mogą być rozpowszechniane bez zgody Wykonawcy. 

12.3. Powielanie, rozpowszechnianie lub umieszczanie wyników świadczonych Usług lub ich elementów na innych stronach internetowych jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Wykonawcy.

12.4. Wykonawca ma prawo do zamieszczania informacji o świadczonych Usług Klientowi tylko za zgodą Klienta.

 1. DZIAŁANIE UMOWY

13.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej akceptacji (przyjęcia) przez Klienta i obowiązuje do czasu wypełnienia wszystkich swoich zobowiązań przez strony.

13.2. Wcześniejsze rozwiązanie Umowy może odbywać się za porozumieniem stron, z możliwością zwrotu poniesionych kosztów drugiej strony do czasu faktycznego rozwiązania Umowy lub z przyczyn przewidzianych w obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy.

13.3. W przypadku naruszenia przez jedną ze stron warunków niniejszej Umowy, druga strona ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy, uprzednio powiadamiając drugą stronę.

13.4. W przypadku stwierdzenia przez strony niepraktyczności lub niemożliwości dalszego świadczenia Usług lub stwierdzenia nieuniknioności uzyskania negatywnego wyniku, zainteresowana strona składa propozycję wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy.

13.5. W przypadku, gdy z winy Klienta opóźniają się terminy świadczenia Usług (Klient nie wchodzi w kontakt i ignoruje Wykonawcę) , a Usługi nie są świadczone w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia, Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy dalszej realizacji Zamówienia, przy czym wynik świadczenia Usług jest automatycznie uznawany za ostateczny, a środki pieniężne za świadczenie Usług idą na zapłatę faktycznie świadczonych przez Wykonawcę Usług i nie podlegają zwrotowi.

13.6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy w dowolnym momencie według własnego uznania. Wykonawca nie ma obowiązku powiadamiania Klienta o takich zmianach. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie wchodzą natychmiast po ich umieszczeniu na tej stronie i stosują się do wszystkich zleceń Usług Wykonawcy dokonanych po wejściu w życie tych zmian.

13.7. Przy każdej kolejnej wizycie na Stronie, przed rozpoczęciem nowego Zgłoszenia, Klient zobowiązuje się do zapoznania się z nową wersją Umowy. Dalsze korzystanie z Strony będzie oznaczać zgodę Klienta na warunki nowej wersji Umowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. W sprawach nie przewidzianych w niniejszej Umowie strony kierują się obowiązującym prawem Ukrainy.

14.2. W przypadku sprzeczności warunków świadczenia Usług zamieszczonych na Stronie z warunkami niniejszej Umowy, większe znaczenie mają warunki świadczenia Usług określone na Stronie (ze względu na zastosowanie specjalnych norm).

14.3. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące jego praw i obowiązków, istnieje niezrozumienie warunków Umowy lub obowiązującego prawa, przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy Użytkownik musi skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.

14.4. Użytkownik potwierdza, że dokładnie zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy, umowami Serwisowymi, obowiązującymi przepisami prawa oraz jest świadomy ryzyka i kosztów związanych z korzystaniem z Serwisu.

14.5. Obieg dokumentów z Klientem odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów. Wersja papierowa dostępna na życzenie.

 1. INFORMACJE PRAWNE

Petkargo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres prawny: 45400, Obwód wołyński, Nowowołyńsk, ul. Winnichenka, 1

Adres pocztowy: 45400, Obwód Wołyński, Nowowołyńsk, St.Vladimir St., 3/54

Numer telefonu: +380737737737, +380673629643

E-mail: petcargo.office@gmail.com.

EDRPOU: 43480207

Rachunek bieżący: UA763034400000026009055532175

Nazwa banku: SA BK Privatbank, Novovolynsk