Polityka prywatności

1. Wstęp

 1. Prywatność użytkowników naszej strony internetowej ma dla nas ogromne znaczenie i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jej ochronę. Niniejszy regulamin wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe.
 2. Wyrażając zgodę na korzystanie z plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik udziela nam zgody na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie.
 3.  

2. Gromadzenie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych podlegają gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu:

 1. Informacje o komputerze, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersję przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. Informacje na temat odwiedzin i korzystania z tej witryny, w tym Źródła polecania, długość odwiedzin, przeglądane strony i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. Informacje o adresie e-mail użytym do rejestracji na naszej stronie internetowej;
 4. Informacje wprowadzone podczas tworzenia profilu na naszej stronie internetowej – takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia, status rodzinny, hobby i zainteresowania, wykształcenie i miejsce pracy;
 5. Informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail podany podczas subskrypcji na wiadomości e-mail i / lub newsletterów;
 6. Informacje wprowadzone podczas korzystania z usług naszej strony internetowej;
 7. Informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym informacje o czasie, częstotliwości i warunkach jej użytkowania;
 8. Informacje dotyczące wszelkich zakupów, używanych usług lub transakcji dokonanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacje o karcie kredytowej;
 9. Informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej w celu opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe i treść publikacji;
 10. Informacje zawarte w wiadomościach wysyłanych do nas przez e-mail lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treść wiadomości i meta dane;
 11. Wszelkie inne dane osobowe, które nam przesłałeś. Przed ujawnieniem nam danych osobowych osoby trzeciej, użytkownik musi uzyskać zgodę tej osoby zarówno na ujawnienie, jak i przetwarzanie tych informacji zgodnie z niniejszymi Zasadami.

3. Wykorzystanie Państwa danych osobowych

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszym regulaminie lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. administracji naszej strony internetowej i biznesu;
 2. рersonalizacja naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienie Państwu korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłanie towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłanie wiadomości, faktur i przypomnień o płatnościach oraz otrzymywanie płatności od Państwa;
 7. wysyłanie do Państwa niekomercyjnych wiadomości;
 8. wysyłanie wiadomości e-mail, o które Państwo prosili;
 9. wysłanie do Państwa e-maila, jeśli go zamówiłeś (możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz już otrzymywać od nas e-maili);
 10. wysyłanie wiadomości marketingowych związanych z naszą działalnością lub działalnością starannie dobranych firm zewnętrznych, które naszym zdaniem mogą Państwo zainteresować, poprzez publikację lub, jeśli wyraźnie wyraziłeś na to zgodę - poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub za pomocą podobnych technologii (w dowolnym momencie możesz poinformować nas, że nie chcesz już otrzymywać wiadomości marketingowych);
 11. przekazanie informacji statystycznych na temat naszych użytkowników (jednak te strony trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnych odrębnych danych);
 12. przetwarzanie wniosków i skarg złożonych przez Państwo lub na Państwo i które dotyczą naszej strony internetowej;
 13. w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom;
 14. w celu weryfikacji zgodności z warunkami i zasadami, które regulują korzystanie z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem usługi prywatnej wiadomości na naszej stronie internetowej); oraz
 15. w innych cel

Jeśli podasz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy je. W przeciwnym razie będziemy korzystać z tych informacji zgodnie z licencją, którą nam podałeś.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystywane w celu ograniczenia publikowania Twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej i mogą być regulowane za pomocą narzędzi do zarządzania prywatnością na stronie internetowej.

Bez wyraźnej zgody użytkownika nie będziemy przekazywać danych osobowych do żadnej firmy zewnętrznej w celu bezpośredniego wykorzystania marketingowego przez tę firmę lub jakąkolwiek inną firmę zewnętrzną.

4. Ujawnianie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych każdemu z naszych pracowników, menedżerów, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców w zakresie i celach określonych w niniejszych zasadach.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych:

 1. w przypadkach, w których tego wymaga od nas prawo;
 2. w związku z bieżącymi lub przyszłymi procesami sądowymi;
 3. w celu ustalenia, wdrożenia lub ochrony naszych praw (w tym przekazywania informacji osobom trzecim w celu zapobiegania oszustwom lub zmniejszenia ryzyka kredytowego);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiegokolwiek biznesu lub aktywów, które sprzedajemy (lub zamierzamy sprzedać); i
 5. każdej osobie, która, jak my uzasadniono uważamy, może złożyć wniosek do sądu lub innego upoważnionego organu o ujawnienie tych danych osobowych i, według naszej uzasadnionej opinii, ten sąd lub upoważniony organ wyda polecenie ujawnienia danych osobowych.

Nie ujawnimy Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

 1. Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami, w których prowadzimy działalność, w celu umożliwienia nam korzystania z tych informacji zgodnie z niniejszymi Zasadami.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, w których nie ma przepisów o ochronie danych, podobnych do tych obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego: USA, Rosja, Japonia, Chiny i Indie.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej, przez Internet, mogą być dostępne na całym świecie. Nie możemy uniemożliwić jej użycia lub niewłaściwego użycia do celów przestępczych przez osoby nieuprawnioneи.
 4. Zgadzając się na te zasady, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w sekcji E.

6. Przechowywanie danych osobowych

 1. Rozdział 6 określa zasady i procedury firmy dotyczące przechowywania danych osobowych. Niniejsze zasady i procedury mają na celu zapewnienie, że spełniamy nasze prawne zobowiązania do przechowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w określonym celu lub w określonych celach, nie powinny być przechowywane dłużej niż to konieczne, aby osiągnąć ten cel lub cele.
 3. Bez ograniczeń postanowień określonych w pkt 6/2, my zwykle usuwamy dane osobowe, które należą do poniższych kategorii, w dniach i godzinach określonych poniżej:
 4. Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu, dla którego takie dane są przechowywane, ale w każdym przypadku nie dłużej niż okres przechowywania danych określony zgodą podmiotu danych osobowych na przetwarzanie tych danych.
 5. Niezależnie od innych postanowień Rozdziału 6, będziemy przechowywać dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne), które zawierają dane osobowe:
 • w przypadkach, w których tego wymaga od nas prawo;
 • uważamy, że te dokumenty mogą mieć związek z bieżącym lub przyszłym postępowaniem sądowym; i
 • w celu ustalenia, wdrożenia lub ochrony naszych praw (w tym przekazywania informacji osobom trzecim w celu zapobiegania oszustwom lub zmniejszenia ryzyka kredytowego).

7. Ochrona danych osobowych

 1. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, bezprawnemu wykorzystaniu lub fałszowaniu danych osobowych użytkownika.
 2. Wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane na naszych serwerach chronionych (zarówno hasłem, jak i firewall).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe dokonane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania danych.
 4. Użytkownik potwierdza, że przekazywanie informacji przez Internet jest w istocie niezabezpieczone i nie możemy zagwarantować ochrony danych przesyłanych przez sieć światową.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła dostępu do naszej strony internetowej. Nigdy nie zapytamy o Twoje hasło (z wyjątkiem sytuacji, gdy próbujesz zalogować się na swoje konto na naszej stronie).

8. Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian i poprawek do tych zasad i publikowania ich nowych wersji na naszej stronie internetowej. Powinieneś okresowo sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz znaczenie zmian wprowadzonych w tych zasadach. Możemy również poinformować Cię o zmianach w niniejszym Regulaminie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub za pośrednictwem systemu przesyłania prywatnych wiadomości na naszej stronie internetowej.

9. Twoje prawa

Użytkownik może udzielić nam instrukcji przekazywania użytkownikowi wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych; takie informacje będą przekazywane w następujących przypadkach:

 1. płatności zbiorów; i
 2. dostarczenie odpowiednich potwierdzeń Twojej osoby (zwykle akceptujemy kserokopię Twojego paszportu poświadczoną przez notariusza i oryginalną kopię rachunku za media, aby potwierdzić Twój aktualny adres).

Zastrzegamy sobie odmowę przekazania informacji na Twoje żądanie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Masz prawo przekazać nam instrukcje, aby nie przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce użytkownik zazwyczaj lub z wyprzedzeniem, wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, lub będziemy mogli zrezygnować z wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych.

10. Strony internetowe innych firm

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza na/i szczegóły dotyczące stron internetowych trzecich firm i osób. Nie mamy narzędzi do zarządzania i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich i firm w tej dziedzinie.

11. Aktualizacja informacji

Poinformuj nas w odpowiednim czasie, jeśli Twoje dane osobowe, które posiadamy, wymagają aktualizacji lub poprawek.

12. Pliki-Cookies

Nasza strona internetowa korzysta zarówno z plików cookies stałych, jak i sesyjnych. Plik Cookie to plik zawierający identyfikator (wstążka składająca się z liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dalej, identyfikator jest wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony internetowej z serwera. Pliki cookies mogą być "trwałe" lub "sesyjne": stałe będą przechowywane przez przeglądarkę i będą przydatne do wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika z wyprzedzeniem; "sesyjne" odwrotnie – zostaną usunięte po zakończeniu sesji z witryną lub po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących tożsamość użytkownika. Jednak Twoje dane osobowe, które posiadamy, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskanymi z plików cookies.

Nazwy plików cookies, których używamy na naszej stronie internetowej oraz cele, dla których są wykorzystywane, są podane poniżej:

 1. Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics i Adwords, aby poprawić komfort korzystania z witryny i poprawić bezpieczeństwo witryny
 2. Większość przeglądarek daje możliwość rezygnacji z korzystania z plików cookies, naprzykład:
 • w programie Internet Explorer (Wersja 10) można zablokować za pomocą ustawień zarządzania plikami cookie dostępnych w menu "Narzędzia – - "Ustawienia" - "Prywatność" - "Zaawansowane" ("Tools", "Internet Options", "Privacy", "Advanced”);
 • w Firefoksie (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając "Narzędzia" – "Opcje" - "Prywatność": z rozwijanego menu wybierz opcję "Użyj niestandardowych ustawień dziennika" i odznacz opcję "Akceptuj pliki cookie z witryn"; i wreszcie
 • w Chrome (Wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu "Ustawienia i zarządzanie", a następnie wybierając "Ustawienia" – "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Ustawienia treści", a następnie wybierając "Zabroń stronom wysyłania jakichkolwiek danych" pod nagłówkiem "Pliki cookie".

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na wygodę korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wielu funkcji naszej strony internetowej.

 1. Możesz usunąć Pliki cookie, które są już przechowywane na twoim komputerze, na przykład:
 • w programie Internet Explorer (Wersja 10), można usunąć pliki Cookie ręcznie (instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835);
 • w Firefoksie (wersja 24) pliki cookie można usunąć, przechodząc do menu "Narzędzia – "Opcje" - "Prywatność": z rozwijanego menu wybierz opcję "Użyj niestandardowych ustawień dziennika", kliknij przycisk "Pokaż pliki cookie", a następnie "Usuń wszystkie pliki cookie”;
 • w Chrome (Wersja 29) możesz usunąć wszystkie pliki cookie, przechodząc do menu "Ustawienia i zarządzanie", a następnie wybierając "Ustawienia" - "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Wyczyść dane przeglądania" , a następnie wybierz "Usuń pliki cookie i inne dane i wtyczki witryn”.
 1. Usuwanie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na wygodę korzystania z wielu stron internetowych.

Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu ze strony SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany przez stronę internetową Website Planet (www.websiteplanet.com).